МЕКТЕПТИН ИЧКИ КОНТРОЛУ

                                                                                                ИЧКИ КѲЗѲМѲЛ                                    

                                                                                                                                                                                           «Бекитемин»

                                                                             2020-2021-окуу жылы.                                                                 Мектеп директору:

                                                                                                                                                                                …….…….Серекова Б.К.

                                                                                                                                                                                      ___август  2020-жыл                                                                                                                                       Сентябрь

Мөөнөтү

Көзөмөлгө алынган объект

Көзөмөлдөөнүн максаты

Көзөмөлдөөнүн түрү

Жооптуу

Кайда  каралат

1-жума

Китепканадагы окуу китептеринин жетиштүүлүгү

Айылдагы  микро участканын иши

Окуучулардын окуу китептери менен камсыз болушун тактоо

Фронталдык

Жайлообаева С.

 

Ѳндүрүштүк кенешмеде

2-жума

Мектептин иш кагаздарын уюштуруу

(календарлык пландар, класстык журналдар)

Жылдык пландарды окуу программасына жана окуу китептерине ылайык түзүү.

Класстык журналдарды туура толтуруу.

 Текшерүү,

бекитүү.

Серекова  Б.

Окуу бөлүм башчысы

Пред.  мугалимдер

Директор алдындагы кенешмеде

3-жума

1) Мектеп  окуучуларынын  үй-бүлөлөрүнүн соц.паспортун  түзүү

2) 5-класстын кыргыз тили жана адабияты сабактарынын  билим сапаты

Тарбия иштерин пландоону туура уюштуруу.

Кыргыз тили жана адабият  сабактары боюнча билим сапаты

 Текшерүү,

бекитүү.

 

 

Адм. текшерүү

 

 Серекова Б.

Класс жетекчилер

 

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Ѳндүрүштүк

кенешмеде

 

Директор алдындагы кенешмеде

4-жума

 

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик тил жумалыгына арналган иш чаралар

Тарбия иштери боюнча иш кагаздарды уюштуруу

(класс  жетекчилердин тарбия пландары жана тарбия журналдары, класстык бурчтар)

Салтанаттуу иш чаралардын максатка ылайык өтүшүн көзөмөлдөө

Журналдарды  туура  толтуру

Салтанаттуу иш чараларга атышу

 

Текшерүү

Администрация

Организатор

 

 

Соц педагог

 

З.А.К

4-жума

Окуучулардын өздүк делолорунун абалы

Класс жетекчилердин өздүк делолордун алып баруусун текшерүү,

Фронталдык

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Класс жетекчилер

З.А.К

4-жума

Кыргыз  тили сабагынын дептерлеринин абалы

Видео сабактарды даярдоо

Дептерлеринин алынып барылышы

Окуучуларга кошумча билим берүү

Админ.

Окуу бѳлүм. башчысы

 Директор алдындагы

кенешмеде

 

 

Октябрь

 

Мөөнөтү

Көзөмөлгө алынган объект

Көзөмөлдөөнүн максаты

Көзөмөлдөөнүн түрү

Жооптуулар

Кайда  каралат

1-жума

Орус тили адабияты усулдук бирикмесинин декадасы

 

Орус тили жана адабияты сабагынан  берген  мугалимдеринин сабак өтүү ыкмаларын текшерүү

Сабактарга  катышуу

Окуу бѳлүнүн башчысы

Предметтик мугалимдер

Усулдук бирикмесинин жетекчиси

Ору тили жана адабияты   усулдук бирикмесинин кенешмесинде

 

 

2-жума

Мамлекеттик  тил күнүнө  арналган иш  чараладын  жыйынтыгы

Мамлекеттик  тилдин талаптагыдай  аткарылышы

 Жекече

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Абдраева А.

Өндүрүштүк  кенешме

3-жума

5-6-7-класстардын англис тили

5-6-7-класстагы окуучулардын англис тили, мам. Стандарттын ишке ашышы

Сабакка  катышуу

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Аналитикалык  топ

 

Педагогикалык кенешме

3-жума

Мектепдеги ысык тамактын берилиши

1-4-кл окуучуларына уюштурулган тамактын сапатын баалоо

Фронталдык

 

Усулдук бирикмесинин жетекчиси

Директор алдындагы кеңешмеде

4-жума

Таланттуу  окуучулар  менен  жүргүзүлүп  жаткан  иштер

 

 

Рейд  микроучасток  боюнча

 

 

Окуучулардын  олимпиадага  даярдыгын  текшерүү

Сабактан  себепсиз  калган окуучуну  тактоо

 

Жекече

 

 

 

Фронталдык

 

 

 

Абдраева А.

 

 

Мукашева М

Байгуттуева Н

 

Усулдук кеңешмеде

 

 

З.А.К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь

 

Мөөнөтү

Көзөмөлгө алынган объект

Көзөмөлдөөнүн максаты

Көзөмөлдөѳнүн түрү

Жооптуу

Кайда каралат

1-жума

Класстык журналдар

Тарбиялык  журналдар

 

 

 

 

 

Социалдык жана камкордука муктаж  болгон  окуучулардын бош  убагын өткөрүлүшүү

Класстык журналдардын талапка ылайык толтурулушун жана чейректик баалардын туура чыгарылышына жетишүу

Окуучунун бош  убактысын  туура  уюштуруу

Жекече

 

 

 

 

 

 

Фронталдык

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Класс жетекчилер

 

 

 

 

Класс жетекчилер

Организатор

Соц педагог

Директор алдындагы кеңешмеде

 

 

 

 

Педагогикалык   кенешме

2-жума

Окуучулардын 1-чейрек боюнча билим сапатынын жыйынтыгы

Окуучулардын  билим сапатын аныктоо

Фронталдык

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Класс жетекчилер

Предметтик м

Педагогикалык кеңешмеде

 

 

 

2-3-жума

Биология, география  усулдук  бирикмесинин  декадасы

Мугалимдердин  сабак өтүү ыкмаларын аныктоо

Сабактарга  катышуу

Серекова  Б.

Окуу бѳлашчысы

Предметтик мугалимдери

Биология, география усулдук  бирикмесинде

4-жума

Биология, география, химия дептеринин  абалы.

 

 

 

 

Мектептин  от  жагуу  сезонуна  даярдыгы

Лабораториялык  жана практикалык иштердин  жүргүзүлүшү, окуучулардын  дептеринин  уюштурулушу

 

Жылуулукту  уюштуруу

Тематикалык

 

 

 

 

 

Фронталдык

Окуу бѳлүмүнүн башчысы

Усулдук бирикме жетекчиси

 

 

 

Дуулатов К.

Биология, география  усулдук бирикмесинин кенешмесинде

 

Директор алдындагы кеңешмеде

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь

 

Мөөнөтү

Көзөмөлгө алынган объект

Көзөмөлдөөнүн максаты

Көзөмөлдөөнүн түрү

Жооптуу

Кайда  каралат

1-жума

 

 

 5-11-класстардын математика сабагынан предметтик олимпиаданын жыйынтыгы

 

 

Математика сабагынан окуучулардын жетишкендиктерин анализдѳѳ

Сабактарга катышуу

Усулдук бирикменин жетекчиси

Пред мугалимдер

Директор алдындагы кенешмеде

2-жума

Математика жана информатика  сабактарынын дептерлеринин  абалы

 

Дептерлер  текшерилет

Фронталдык

Аналитикалык  топ

Усулдук  бирикмеде

3-жума

Класстык журналдар жана окуучулардын өздүк делолору

Баалардын жыштыгын жана туура коюлушун көзөмөлдөө

Тематикалык

 

Предметтик мугалимдер

Директор алдындагы кенешмеде

4-жума

Жарым жылдык боюнча административдик текшерүү иштери

Окуучулардын билимдерин, көндүмдөр талдоо

Фронталдык

Администрация мүчөлөрү

Предметтик мугалимдер

 Педагогикалык кенешмеде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь

 

Мөөнөтү

Көзөмөлгө алынган объект

 

Көзөмөлдөөнүн максаты

Көзөмөлдөөнүн түрү

Жооптуу

Кайда  каралат

1-жума

1-жарым жылдыкта  окуучулардын жетишүүсүн талдоо

Окутуунун деңгээлин жана окуучулардын билим сапатын аныктоо

Фронталдык

Окуу бөлүм башчысы

Класс жетекчилер

Предметтик мугалимдер

Педагогикалык кеңешмеде

 

 

 

2-жума

Мугалимдердин календарлык пландары

1-жарым жылдык боюнча окуу планынын аткарылышы

Жекече

Серекова  Б.

 

Мугалимдер

Усулдук бирикмелердин кенешмелеринде

 

3-жума

ОРТга даярдоо  боюнча  жүрүп  жаткан иштер  бардык предметтер боюнча

Бүтүрүүчү  класстардын окуучуларынын  билим  сапатын  анализдөө

Тематикалык

Серекова Б.

Окуу бөлүм башчысы

Предметтик мугалимдер

Усулдук кеңешмеде

 

 

 

4-жума

Математика  предметинин берилиши  жана тест, жазуу  иштери

Окуучулардын билим сапаты  текшерилет

 

Фронталдык 

 

Серекова  Б.

 

Директор алдындагы  кенешме

 

 

 

 

 

 

 

Февраль

 

Мөөнөтү

Көзөмөлгө алынган объект

Көзөмөлдөөнүн максаты

Көзөмөлдөөнүн түрү

Жооптуу

Кайда  каралат

1-2-жума

Башталгыч  класс усулдук бирикмесинин декадасынын өтүшү

Мугалимдердин сабак өтүү ыкмаларын текшерүү,тажырыйба  алмашуу

Сабактарга катышуу

Окуу бөлүм башчысы

Класс жетекчилер

Предметтик мугалимдер

Директор алдындагы кенешмеде

 

3-жума

5-11- класстардын орус  тили боюнча дептерлери

Жазуу иштеринин алынышын жана мугалимдердин дептер текшерүүсүн көзөмөлдөө

Тематикалык

Окуу бөлүм башчысы

Орус тил мугалимдери

Директор алдындагы кенешме

 

4-жума

Окуучулардын сабакка катышуусу  рейд

Мугалим жана класс жетекчинин окуучулардын сабакка катышуусун текшерүүсүн анализдөө. Себепсиз сабакты калтыруунун алдын алуу

Ар бир класс менен жекече

Социалдык педагог

Класс жетекчилер

Предметтик мугалимдер

Өндүрүштүк кеңешмеде

 

 

 

 

Март

 

Мөөнөтү

Көзөмөлгө алынган объект

Көзөмөлдөөнүн максаты

Көзөмөлдөөнүн түрү

Жооптуу

Кайда  каралат

1-2-жума

Жарандык тарбия  боюнча  класстык  саттарга  анализ

Окуучулардын укуктарын жана  милдеттеринин билиши  аныкталат

Тематикалык

Соц.педагог

Усулдук  кенешмеде

2-3-жумалар

5-6-7-класс тарых  сабагы  боюнча  билим  сапаты .

Мамлекеттик  стандарттын  ишке  ашырылышы .

Тематикалык

Окуу  болүмү

Усулдук  кенешме

3-жума

Класстык журналдар

Китеп, күндөлүктөрдүн  абалы

 

 

Баалардын жыштыгын жана туура коюлушун журналдардын туура толтурулушун көзөмөлдөө

 

Тематикалык

Серекова Б.

Окуу бѳлүмү

 

 

Директор алдындагы

кенешмеде

4-жума

 

 

 

 

 

 

1) 3-чейректе  окуучулардын жетишүүсү

 

 

 

 

 

 

2) ЖРТга жана аттестацияга  даярдыктын жүрүшү. Кѳчүрүү экзамендеринин жобосу менен таанышуу

Окутуунун деңгээлин жана окуучулардын билим сапатын аныктоо,

2-чейрек менен салыштуруу, талдоо

 

 

ЖРТга, аттестацияга  даярдыктар текшерилет

Фронталдык

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталдык

 

Окуу бѳлүмү

 

Класс жетекчилер

Предметтик мугалимдер

 

 

 

Анализ  топ

Педагогикалык кеңешмеде

 

 

 

 

 

 

Директор алдындагы кенешмеде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель

 

Мөөнөтү

Көзөмөлгө алынган объект

Көзөмөлдөөнүн максаты

Көзөмөлдөөнүн түрү

Жооптуу

Кайда  каралат

1-2-жума

3-4-класстардын кыргыз тили сабагы боюнча билим сапаты

Башталгыч класстардын кыргыз тили сабактары боюнча билим сапатын текшерүү

Мугалимдин жат жазуу ыкмаларын колдоно билүүсүн аныктоо

Сабактарга катышуу,

жат жазуу алуу

Окуу бөлүм башчысы

Адылова А.

Башталгыч класстын мугалимдери

Анализдик  топ

Директор алдындагы кенешмеде

 

3-жума

Экзаменге даярдык

Экзамендик материалдарды даярдоо, алардын программага туура келишин тандоо, экзамендерди тактоо, экзамендердин расписаниесин түзүү

Тематикалык

Окуу бөлүм башчысы

Предмет мугалимдери

Административдик кеңешмеде

4-жума

Сабактан  жетишпеген,  көп  калтырган окуучуларын ата-энелери  менен иш  алып  баруу

Сабактан  көп  калаган  окуучуларды  аныктоо

 

 

Фронталдык

 

Мукашева М. Д.

Байгуттуева Н

Завуч   алдындагы  кенешме

 

 

 

 

Май

 

Мөөнөтү

Көзөмөлгө алынган объект

Көзөмөлдөөнүн максаты

Көзөмөлдөөнүн түрү

Жооптуу

Кайда  каралат

1-жума

9-жана11- класстардын кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, математика, тарых сабактары боюнча экзамендик иштери

 

9-11- класстардын экзамендерге даярдыгы

Тематикалык

Серекова Б.

Окуу бөлүм башчысы.

Предметтик мугалимдер

Директор алдындагы кенешмеде

 

 

 

2-жума

 Жазуу  иштери боюнча административдик текшерүү иштер

Окуучулардын өздөштүрүүсүн салыштыруу, талдоо

Тематикалык

Серекова Б. К.

Окуу бөлүм башчысы

Предметтик мугалимдер

 

Предметтик усулдук бирикмелердин кенешмесинде

 

3-жума

4-чейректе жана жылдык боюнча окуучулардын жетишүүсү

Окутуунун деңгээлин жана окуучулардын билим сапатын аныктоо, 3-чейрек менен салыштуруу, талдоо, жылдык баалардын туура чыгарылышын текшерүү

 

Фронталдык

Окуу бөлүм башчысы

 

Класс жетекчилер

Предметтик мугалимдер

Педагогикалык кеңешмеде

 

 

 

4-жума

5-6-7-8-жана 10-класстардын көчүрүү экзамендери

 

 

 

 

 

Мектеп  ремонту

Көчүрүү экзамендеринин жобого ылайык өткөрүү

 

 

 

 

 

 

Мектепти жаңы  окуу  жылына даярдоо

Тематикалык

 

 

 

 

 

 

 

Фронталдык

Серекова  Б.

Окуу бөлүм башчысы

 

Бирикме жетекчилери

Предметтик мугалимдер

 

 

Педагогикалык кенешмеде

 

 

 

 

 

 

Директор алдындагы кенешмеде

 

 

 

 

 

Comments