САБАКТАРДЫН ИРЭЭТИ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «Бекитемин»

                                                                                                                                                                                                                                                  Мектеп директору:         Серекова Б.К.

Сабактын жүгүртмѳсү.

 

1-А класс

1-б-класс

    2-а класс           

2-б класс

2-в класс

3-а класс

3-б класс

4-а класс

4-б класс

Дүйшѳмбү

Алиппе

Алиппе

К-тил

сүрѳт

К-тил

Матем

Матем

Матем

к-тил

Музыка

Матем

Сүрѳт

Матем

Дене тар

К-тил

к-тил

К-тил

Матем

Жазуу

Жазуу

Орус тил

Орус тил

Матем

Дене тарбия

Орус тил

Ч-тил

Окуу

матем

музыка

Матем

К-тил

Окуу

Ч-тил

Дене тарбия

Окуу

Ч-тил

 

 

окуу

Окуу

сүрѳт

Орус тил

ч-тил

матем

матем

Шейшемби

 

Алиппе

Алиппе

Орус тил

Матем

Орус тил

Матем

сүрѳт

матем

Матем

Орус тил

Жазуу

Матем

Окуу

Матем

К-тил

Окуу

Орус тил

Окуу

Жазуу

Орус тил

Окуу

К-тил

К-тил

Окуу

матем

окуу

Орус тил

Матем

матем

К.Т.О

Орус тил

Окуу

Музыка

К-тил

Адеп

Дене.тар

 

 

К-тил

К.Т.О

К.Т.О.

сүрѳт

музыка

Д.ене тар

адеп

Шаршемби

 

Орус тил

Матем

Матем

Матем

Матем

К-тил

К-тил

К-тил

К-тил

матем

Т.Т.К.Н

Д.ене тарбия

Дене .тар

Музыка

Матем

Орус тил

Орус тил

Сүрѳт

Мекен т

Мекен т

Музыка

К-тил

Дене .тар

Ч-тил

Ч-тил

матем

К.Т.О

Т.Т.К.Н

Орус тил

К-тил

музыка

К-тил

Окуу

Окуу

сүрѳт

Орус тил

 

 

 

 

 

Орус тил

Матем

К.Т.О.

матем

Бейшемби

 

Алиппе

Алиппе

Матем

Матем

Матем

Окуу

Окуу

Матем

Музыка

Орус тил

Жазуу

Окуу

Окуу

Окуу

Адеп

Матем

Мекен таануу

Мекен таануу

Жазуу

Дене тарбия

Орус тил

Мекен таануу

Орус тил

Матем

адеп

Музыка

Дене тар

Дене тарбия

Орус тил

Мекен таануу

Орус тил

Мекен таануу

Т.Т.К.Н

Т.Т.К.Н

Дене тарбия

Матем

 

 

 

 

 

Мекен таануу

Мекен таануу.

Т.Т.К.Н

Т.Т.К.Н

Жума

 

Сүрѳт

Адеп

Матем

Матем

Матем

Дене тарбия

Матем

Матем

Матем

Матем

Дене тарбия

Дене тарбия

Адеп

Адеп

Орус тил

Дене тарбия

Орус тил

Окуу

Адеп

Сүрѳт

Адеп

Т.Т.К.Н

Орус тил

Матем

Орус тил

Окуу

Орус тил

Дене тарбия

Матем

Т.Т.К.Н

Дене тарбия

Т.Т.К.Н.

К.Т.О.

К.Т.О.

Ч-тил

К-тил

 

 

 

 

 

 

 

 

К-тил

Ч-тил

 

 

Тууганбаева 

 

Нурлан к А

 

Жапарова Ж

 

Рысалиева А

 

Бактыбек к.Ч

 

Имашева С

 

Байгуттуева Э

 

Абдиева А

 

Иманбекова 

                                                                        

 

5-А класс

5-б класс

5-в класс

6-а класс

6-б класс

7 класс

дүйшѳмбү

К-тил

Ч.тил

Орус тил

Биолигия

Матем

Орус тил

Тарых

К.тил

Ч.тил

Матем

ч-тил

Биология

Ч.тил

Инфор.

Тарых

К-тил

Орус тил

К-тил

Матем

Орус тил

Инфор.

К.адаб

Биология

Матем

Инфор

Матем

К.тил

Орус тил

к.тил

Физика

Орус адаб

тарых

Матем

Ч.тил

К.адаб

Эмгек/инфор

Шейшемби

 

К-тил

Дене тар

Ч-тил

Тарых

К-тил

тарых

Ч.тил

К.адаб

Дене тар

сүрѳт

Тарых

К-тил

К.адаб

Ч-тил

Матем

К-тил

Дене тарбия

Матем

Матем

К-тил

Таб.таануу

Дене тар

сүрѳт

Ч-тил

Дене тарбия

Таб.таануу

к-тил

0рус тил

Ч-тил

К.адаб

Таб.таануу

Матем

К.адаб

Ч-тил

Орус тил

Дене тарбия

шаршемби

Ч-тил

К-тил

тарых

Биология

География

Музыка

К-адабият

Ч-тил

Матем

Тарых

К-тил

Матем

Инфор(ком)

Орус адаб.

Орус адаб

Матем

Биология

К-тил

тарых

Инфор(ком)

Ч.тил

К-тил

Ч-тил

География

Орус тил

Матем

К-тил

География

Тарых

Ч-тил

матем

тарых

Инфор(ком)

Ч-тил

Матем

Орус адаб

бейшемби

Ч-тил

Орус тил

Дене тар

к-тил

Эмгек

Физика

Музыка

Ч-тил

Орус тил

Эмгек

Дене тарбия

К-тил

К-тил

Дене тар

Ч-тил

Матем

Ч-тил

Тарых

Орус тил

К-тил

Музыка

Дене тар.

Инфор-ка

Орус тил

Дене тар

музыка

К-тил

Ч-тил

К-тил

Эмгек/инфор

 

 

 

Инфор-ка

матем

Дене тар.

жума

К.тил

Ч-тил

Адам коом

Орус адаб

Адам  коом

Орус адаб

Ч-тил

К.адаб

Ктил

Матем

К.тил

География

Адам коом

Сурот

Ч-тил

К.тил

Орус адаб

К.тил

матем

эмгек

Сурот

Географ.

Музыка

Матем

эмгек

Адам коом

матем

Адам.коом

географ

сурот

сурот

матем

эмгек

музыка

Матем

Ч-тил

 

Асантурова А

Жумаканова М

Адылова А

Бекбулатова А

Алыбекова П

Шаршеева Ж

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                       

8-а класс

8-б класс

9-а класс

9-б класс

10-класс

11-класс

К-тил

физика

Тарых

К-тил

К-тил

матем

физика

К-тил

К-тил

Матем

О- тил

Тарых

Орус тил

Ч-тил

Матем

Тарых

Дене т

К-тил

Химия

Орус   тил

Физика

Дене т

География

О-тил

География

Химия

Дене т

О-тил

Матем

Биология

Ч.тил

География

О-тил

Физика

химия

Дене тар

Матем

Матем

Биология

Ч-тил

О-тил

К.тил

Биология

Орус адаб

Матем

К.тил

Матем

физика

Орус адаб

Биология

Адам коом.

Матем

Ч-тил

К.адабияты

К.адаб

Тарых

География

Биология

Физика

О.адабияты

Тарых

Инфор-ка

К.тил

География

Тарых

Матем

Информатика

К.адаб

Ч-тил

Адам коом

К.адаб

география

К-тил

Ч-тил

Адам коом

К-тил

К-тил

Матем

География

К-тил

Химия

Матем

Н.В.П

О адабияты

Физика

География

Матем

Адам коом

Орус адаб

К адабияты

Дене тар.

Матем

К-тил

Химия

Физика

Адам коом

Матем

Дене тар

Технология

Орус адаб

Химия

Физика

Ч-тил

Физика

Орус адаб

Технология

Дене тар.

Химия

Технол

Матем

ч-тил

Орусадаб

К-тил

К-тил

К-тил

Технол

Орус адаб

Физика

Матем

Н.В.П

Биология

Химия

Физика

К-тил

Орус адаб

Матем

тарых

К-тил

Биология

География

Ч-тил

Химия

Матем

Биология

География

Ч-тил

Тарых

Тарых

химия

тарых

к-тил

биология

 

Ч-тил

Матем

Химия(ком)

К.адаб

Дене тарбия

К.адаб

К адабияты

Химия(ком)

Информ.

Тарых                                                                                                                

Матем

Физика

Дене тар

Инфор.

К.адабияты

Матем

Тарых

Матем

Физика

Дене тарбия

Орус адаб

Химия

Инфор.

Биология

О-тил

К.адабияты

Матем

Дене тар

химия

Н.В.П

Ч-тил

Орус адаб

Дене тарбия

Информ.

К.адаб

Адам коом

Н.В.П

Кариева А

Турдубаева Э

Маданбекова.

Абдраева А

Абдышева Ж

Байгуттуева Н

 

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments