ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА МИЛДЕТТЕР

К. Кудайбердиева атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин

2020-2021-окуу жылына кабыл алган милдеттери

1. Мамлекеттик стандартты : Окуу китептери, окуу программаларын ишке ашыруу.

2. Окутуунун жаны ыкмаларын колдонуу менен бардык сабактардан

окуучулардын билим сапатын 1 % ке жогорулатуу. Гуманитардык сабактарда

тилдерди үйрөнүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү.

3. Алдынкы мугалимдердин иш тажрыйбаларын мектеп ичинде жайылтуу.

4. Манастын жети осуятынын жана кыргыз элинин улуттук каада салттарынын

негизинде окуучуларды нравалык маданиятка, адептүүлүккѳ,

ыймандуулукка тарбиялоо.

5. Ата –энелер менен байланышты күчөтүү, аларды тарбия ишине тартуу,

балдарга болгон жоопкерчилигин арттыруу.

6. Кесиптик багыт берүү боюнча ишти улантуу, сертификаттарды берүүгө жетишүү.

7. Мектептин материалдык базасын чыңдоо